Register (English)

Register

To register yourself for maternity care at “Kraamzorg Het Zonnetje” you can simply fill in the application form below (Contact us for availability during the summer holidays).

Registration form

Work area

Kraamzorg Het Zonnetje provides maternity care in the Hague (the entire Haaglanden region) and surrounding municipalities. These include: Delfgauw – Delft – The Hague – Den Hoorn – The Hague – Leidschendam – Naaldwijk – Nootdorp – Pijnacker – Rijswijk – Scheveningen – Voorburg – Wateringen – Ypenburg – Zoetermeer.

Do you live in another municipality, but would you like maternity care from Kraamzorg Het Zonnetje? Then contact us. We then discuss the possibilities with you.

Maternity care in The Hague – Yes

Maternity care in Delft – Yes

Maternity care in Delfgauw – Yes

Maternity care in Den Hoorn – Yes

Maternity care in The Hague – Yes

Maternity care in Leidschendam – Yes

Maternity care in Naaldwijk – Yes

Maternity care in Nootdorp – Yes

Maternity care in Pijnacker – Yes

Maternity care in Rijswijk – Yes

Maternity care in Scheveningen – Yes

Maternity care in Voorburg – Yes

Maternity care in Wateringen – Yes

Maternity care in Ypenburg – Yes

Maternity care in Zoetermeer – Yes

Maternity care in another city? – Ask us, by phone 088-795 00 00 or info@kraamzorghetzonnetje.nl.

Cost

Maternity care is standard in your basic insurance. However, there is a legally required personal contribution that is not insured in the basic insurance, but often in supplementary insurance. This personal contribution for 2018 is 4.30 euros per hour.

If you have additional insurance, the personal contribution is usually reimbursed by your insurer and you therefore do not have to pay anything to maternity care. Consult your own insurance policy for this. On the sites of  www.zorgwijzer.nl and www.independer.nl are the reimbursement overviews of maternity care per insurer.

An additional insurance policy may provide coverage for, among other things:

  • extra maternity care hours on top of the Landelijk Indicatie Protocol (= L.I.P.).
  • delayed or delayed maternity care (normally up to 3 months after delivery)
  • extended maternity care (after 10 days after delivery with a maximum number of hours).
  • lactation care
  • outpatient delivery (without a medical indication still gave birth in hospital)

The rates for maternity care are determined nationally by the Dutch Healthcare Authority (= NZA).

At Kraamzorg Het Zonnetje you can also choose to purchase additional maternity care for your own account. For information about this you can contact us.

Up to 7 days after the date of the care agreement you have the right to cancel your registration. After this period, cancellation fees will be charged upon cancellation (unless this is for proven medical reasons or proven removal).

Leveringsvoorwaarden (Delivery terms)

(At the bottom of this page you can download an English translation of our terms and conditions)

Artikel 1: Begripsbepalingen 

1.1 Onder Kraamzorg Het Zonnetje wordt hier verstaan Kraamzorg Het Zonnetje, gevestigd en kantoorhoudend in Den Haag.

1.2 Onder klant wordt verstaan diegene in wiens opdracht en voor wiens rekening de werkzaamheden door Kraamzorg Het Zonnetje worden verricht.

Artikel 2: Algemeen/ Toepassing

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Kraamzorg Het Zonnetje en de klant.

2.2 Afwijkende voorbeelden of bedingen maken alleen deel uit van de overeenkomst zover die voorwaarden of bedingen door Kraamzorg Het Zonnetje uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.3 Bij de organisatie en uitvoering van de werkzaamheden door Kraamzorg Het Zonnetje wordt uitgegaan van de door Kraamzorg Het Zonnetje vastgelegde hygiëne richtlijnen en privacy reglementen.

Artikel 3: Zorgovereenkomst

3.1 Een zorgovereenkomst komt tot stand zodra de klant zich heeft ingeschreven middels een volledig en juist ingevuld inschrijfformulier op de website van Kraamzorg Het Zonnetje of een papieren inschrijfformulier en deze inschrijving daarna door Kraamzorg Het Zonnetje schriftelijk of digitaal is bevestigd via het toezenden van een zorgovereenkomst.

3.2 Indien de klant zich telefonisch inschrijft (en volledige en juiste informatie verstrekt), zal de zorgovereenkomst tot stand komen, nadat Kraamzorg Het Zonnetje schriftelijk of digitaal deze inschrijving heeft bevestigd, via het toezenden van een zorgovereenkomst.

3.3 De klant verplicht zich om de ontvangen zorgovereenkomst, voor gezien, te ondertekenen en digitaal of per post te retourneren of persoonlijk af te geven aan Kraamzorg Het Zonnetje.

3.4 De klant heeft tot 7 dagen na dagtekening van de zorgovereenkomst het recht om de overeenkomst ongedaan te maken zonder kosten.

3.5 De kraamzorg bestaat uit de zorg voor moeder, pasgeboren baby en eventueel overige gezinsleden. Het aantal  uren/ dagen kraamzorg wordt tijdens het intake-gesprek afgesproken en tijdens de kraamperiode met de verloskundige op de benodigde zorg afgestemd.

Artikel 4: Zorggarantie

4.1 Kraamzorg Het Zonnetje levert kraamzorg met inachtneming van de normen “verantwoorde kraamzorg”, die door de Inspectie voor de Gezondheidszorg zijn vastgesteld en de zorg omschreven in het LIP (= Landelijk Indicatie Protocol).

4.2 Het aantal kraamzorguren wordt vastgesteld aan de hand van het LIP (= Landelijk Indicatie Protocol) en in overleg met  de klant.

4.3 Het kan voorkomen dat bij extreme drukte in de dagelijkse kraamzorgplanning het aantal zorguren per dag wordt teruggebracht naar 3 à 4 uur. Indien noodzakelijk worden de niet geleverde zorguren gecompenseerd op een andere dag tijdens de kraamzorgperiode.

Artikel 5: Betalingen / kosten

5.1 De kosten voor de verschillende werkzaamheden van Kraamzorg Het Zonnetje worden, indien mogelijk, rechtstreeks bij de zorgverzekeraar van de klant gedeclareerd. De klant is zelf eindverantwoordelijk voor de betaling. Indien de zorgverzekeraar de declaratie niet rechtstreeks aan Kraamzorg Het Zonnetje voldoet zal de rekening rechtstreeks door de klant voldaan moeten worden.

5.2 Afhankelijk van de mogelijkheid om bij de verzekeraar de eigen bijdrage te innen zal Kraamzorg Het Zonnetje de eigen bijdrage wel of niet rechtstreeks bij de klant innen.

5.3 Indien bij het zorg adres van de klant sprake is van betaald parkeren zijn de kosten die daaruit voortvloeien voor de cliënt (van toepassing op het intakebezoek en de dagen dat Kraamzorg Het Zonnetje zorg verleent aan klant). Deze dient de klant per dag af te rekenen met de medewerker van Kraamzorg Het Zonnetje, tenzij onderling anders wordt overeengekomen. Indien er een bezoekerspas aanwezig is dan is de klant verantwoordelijk voor eventuele activering van deze pas (en eventuele boetes die voortkomen uit het uitblijven van activering van deze pas). Indien er een gratis parkeerplaats is binnen redelijke loopafstand (max. 10 minuten) van het huis waar de zorg wordt verleend zal de kraamverzorgende daar gebruik van maken (de klant dient de kraamverzorgende hierop attent te maken).

5.4 Indien blijkt dat de klant geen zorgverzekering heeft afgesloten (waaronder de kosten van kraamzorg zijn afgedekt) komen de kosten van de door Kraamzorg Het Zonnetje geleverde zorg volledig voor rekening van de klant en zal Kraamzorg Het Zonnetje deze rechtstreeks bij de klant innen. In deze situatie dient de klant voorafgaand aan de kraamzorgperiode een bedrag te betalen dat is gebaseerd op minimaal 24 uur kraamzorg, inschrijving, intake aan huis en een eventuele thuisbevalling. Achteraf zullen eventuele meer-uren in rekening worden gebracht.

5.5 Een klant die niet tijdig aan de geldelijke verplichtingen heeft voldaan ten opzichte van Kraamzorg Het Zonnetje, is gehouden tot vergoeding van alle bijkomende (incasso)kosten (zowel gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten). Ook  kan Kraamzorg Het Zonnetje een rentevergoeding van 1% per maand in rekening brengen bij te late betalingen.

5.6 Indien de klant niet tijdig kan betalen dient de klant contact met Kraamzorg Het Zonnetje op te nemen voor een betalingsregeling. Kraamzorg het Zonnetje is niet verplicht om een betalingsregeling aan te bieden, maar zal afhankelijk van de situatie dit wel of niet schriftelijk aangaan.

5.7 Veranderingen en/ of wijzigingen betreffende de zorgverzekeraar van de klant dienen direct schriftelijk of digitaal te worden gemeld aan Kraamzorg Het Zonnetje.

Artikel 6: Bereikbaarheid en hulpverlening

6.1 Kraamzorg Het Zonnetje is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar en beschikbaar.

6.2 Indien is afgesproken dat een kraamverzorgende van Kraamzorg Het Zonnetje assisteert bij een thuisbevalling zal een kraamverzorgende binnen 1 uur, na melding bij Kraamzorg Het Zonnetje aanwezig zijn.

Artikel 7: Urenverantwoording klant

7.1 Aan het eind van iedere zorgverleningsdag wordt een urenregistratieformulier ingevuld door de kraamverzorgende, waarop de gewerkte uren van de kraamverzorgende vermeld zijn. Dit urenregistratieformulier dient door de klant en de kraamverzorgende, namens Kraamzorg Het Zonnetje, te worden ondertekend.

7.2 Door ondertekening verklaart de klant zich akkoord met het aantal gewerkte uren en deze uren te laten betalen conform het daartoe geldende tarief.

Artikel 8: Annulering door klant

8.1 Annulering van de zorg kan uitsluitend schriftelijk of digitaal plaatsvinden aan Kraamzorg Het Zonnetje.

8.2 Indien een zorgovereenkomst wordt geannuleerd op medische gronden of wegens verhuizing buiten het werkgebied van Kraamzorg Het Zonnetje, dan zijn er geen annuleringskosten verschuldigd.

8.3 Indien een zorgovereenkomst voor de kraamperiode wordt geannuleerd om een andere reden, dan in artikel 8.2 genoemd, wordt € 150,00 annuleringskosten bij de klant in rekening gebracht.

8.4 Het annuleren van kraamzorguren tijdens de kraambedperiode is alleen mogelijk na overleg vooraf met Kraamzorg Het Zonnetje.

Artikel 9: Annulering/ ontbinding door Kraamzorg Het Zonnetje 

9.1 Kraamzorg Het Zonnetje kan de zorgovereenkomst eenzijdig tijdelijk stopzetten of definitief beëindigen in de volgende situaties:

9.2 Indien de arbeidsomstandigheden dermate slecht zijn, waardoor de gezondheid en/ of veiligheid van de kraamverzorgende niet kan worden gegarandeerd.

9.3 Indien er sprake is van (bedreiging met) geweld, (seksuele) intimidatie of agressie jegens de kraamverzorgende.

Artikel 10: Aansprakelijkheid 

10.1 Bij schade aan materiële zaken die door schuld of nalatigheid van een kraamverzorgende zijn veroorzaakt kan Kraamzorg Het Zonnetje aansprakelijk worden gesteld. Een melding van schade dient binnen 48 uur schriftelijk of digitaal te worden ingediend bij Kraamzorg Het Zonnetje.

10.2 Het eigen risico bedraagt € 100,00 per schadegeval.

10.3 Bij schade, ontstaan door onjuiste en/ of onvolledige instructie van de klant aan de kraamverzorgende, kan Kraamzorg Het Zonnetje niet aansprakelijk worden gesteld.

10.4 Bij schade, welke is ontstaan als gevolgschade van een reeds bestaand defect, is Kraamzorg Het Zonnetje niet aansprakelijk te stellen.

10.5 De klant is verantwoordelijk voor veilige apparatuur/materialen en toebehorende veilige aansluitingen.

Artikel 11: Klachtenprocedure

11.1 Eventuele klachten dienen schriftelijk of digitaal ingediend te worden bij Kraamzorg Het Zonnetje.

11.2 Een klacht wordt in principe binnen 14 dagen behandeld.

11.3 Indien er schade is ontstaan, waarvoor de klant Kraamzorg Het Zonnetje aansprakelijk stelt, dient de klacht door de klant  schriftelijk ingediend te worden met insluiting van de originele factuur van de schade.

Artikel 12: Privacy/ bewaren van gegevens 

12.1 De kraamverzorgende en degenen die namens en/of in opdracht van Kraamzorg Het Zonnetje betrokken zijn bij de levering van de kraamzorg zijn gehouden aan een geheimhoudingsplicht.

12.2 Kraamzorg Het Zonnetje dient gegevens over de zorg van de klant en de pasgeborene te bewaren.

12.3 Kraamzorg Het Zonnetje verstrekt zonder de schriftelijke toestemming van de klant geen (inzage in) gegevens over de klant en de pasgeborene aan derden, behalve ter voldoening aan een wettelijke verplichting of naleving van de meldcode kindermishandeling (indien toestemming niet gevraagd kan worden vanwege veiligheid kind/gezin). Onder derden worden niet verstaan de verloskundige en diegene die namens en/of in opdracht van de Kraamzorg Het Zonnetje betrokken zijn bij de levering van de kraamzorg, voor zover de verstrekking van (inzage in) gegevens noodzakelijk is voor de door dezen te verrichten werkzaamheden.

Artikel 13: Toepasselijk recht 

Op de overeenkomst tussen Kraamzorg Het Zonnetje en haar klant is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Klik hierop om de leveringsvoorwaarden te kunnen downloaden in pdf vorm

Click here for a Englisch translation of the delivery terms